Algemene voorwaarden

Definities

Wedstrijd

Covid Behavioural Challenge

Opdrachtgever

Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) en Behavior Change Group

Deelnemer

Persoon die een idee inzendt en daarmee participeert in de wedstrijd

Voorwaarden

Voorwaarden die bij inzending van een idee door deelnemer worden geaccepteerd

Privacyverklaring

Beschrijving van de omgang met persoonlijke gegevens door opdrachtgever

Verklaring intellectueel eigendom

Verklaring van overdracht intellectueel eigendom van deelnemer naar opdrachtgever


Over de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Covid Behavioural Challenge (hierna genoemd: de wedstrijd) georganiseerd door Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) en onderzoeksbureau Behavior Change Group (hierna samen genoemd: de opdrachtgever). Bij inzending ga je akkoord met de wedstrijdvoorwaarden, de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, de verklaring over intellectueel eigendom en de rechten van opdrachtgever, zoals hieronder beschreven.

Wedstrijdvoorwaarden

 1. Doel van de wedstrijd. De wedstrijd heeft als doel hét idee te vinden om burgers te motiveren zich beter aan de coronaregels te houden.

 2. Uitgesloten van deelname
  1. Medewerkers van de opdrachtgever en gelieerde bedrijven van de opdrachtgever
  2. Buitenlandse partijen (wel mogelijk in samenwerking met een Nederlandse partij als deze de hoofdindiener is)
  3. Medewerkers van de Rijksoverheid
  4. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)

 3. Deelnemen. Een idee inzenden kan van 1 december tot en met 31 december 2020.
  1. Een idee inzenden kan binnen één van de volgende drie thema’s:
   1. Thuisblijven bij klachten (volgen quarantaineregels)
   2. Laten vaccineren
   3. Corona-proof samenleven en werken (in verbinding blijven, psychologisch gezond blijven, werkplezier houden)Het is toegestaan om maximaal één voorstel per thema in te dienen. Je mag dus één, maar ook twee of drie ideeën inzenden, als ze niet binnen hetzelfde thema vallen. Meerdere voorstellen binnen één thema indienen is dus niet toegestaan en alleen het eerste ingezonden voorstel wordt in behandeling genomen.
  2. Het is toegestaan om maximaal één voorstel per thema in te dienen. Je mag dus één, maar ook twee of drie ideeën inzenden, als ze niet binnen hetzelfde thema vallen. Meerdere voorstellen binnen één thema indienen is dus niet toegestaan en alleen het eerste ingezonden voorstel wordt in behandeling genomen.
  3. Wij sturen je na inzending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen je een ontvangstbevestiging.
  4. Wanneer jouw inzending is ontvangen door de opdrachtgever kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt of vervangen worden voor een andere inzending.

 4. Inzendingseisen
  1. De inzending is Nederlandstalig
  2. Je levert een compleet uitgewerkt idee aan, met minimaal de volgende onderdelen:
   1. Omschrijving van het idee. Denk hierbij aan een beschrijving in grote lijnen en daarna in meer detail.
   2. Waarom is het een goed idee? Op welke motieven en weerstanden haakt het idee (vooral) aan, welke gedragstechnieken worden ingezet, onderbouwende literatuur
   3. Beknopt testplan voor praktijktest (met aandacht voor i) doelgroep(en), ii) timing, iii) benodigde/voorgestelde schaal, iv) welke uitkomsten te meten en hoe, v) evaluatiedesign en vi) ruwe inschatting kosten)
   4. De te verwachten resultaten
  3. Het idee moet een aanvulling zijn op de al bestaande maatregelen. Deze maatregelen kun je bekijken op www.rijksoverheid.nl.

 5. Beoordelingscriteria
  1. Alle inzendingen worden beoordeeld op de volgende vier punten:
   1. De te verwachten impact van het idee op het doelgedrag (weging van 50% in de beoordeling)
   2. Op schaalbaarheid van het idee (praktisch en snel uitvoerbaar op grote schaal tegen te overziene kosten) (weging van 25% in de beoordeling)
   3. Verwachte kosten om het idee in de praktijk uit te testen (weging van 15% in de beoordeling)
   4. De opzet van een testplan (weging van 10% in de beoordeling)

 6. Jury
  De jury bestaat uit drie personen
  1. prof. dr. Rick van Baaren (hoogleraar Gedragsverandering & Maatschappij bij de Radboud Universiteit Nijmegen, spreker en oprichter Behavior Change Group en Dijksterhuis & van Baaren)
  2. dr. Thomas Dirkmaat, voorzitter Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) 
  3. prof. dr. Martine Bouman (Wetenschappelijk Adviesraad RIVM Corona Gedragsunit)


 7. Prijzen
  1. Prijzengeld wordt uitgekeerd door Behavior Change Group. De genoemde bedragen zijn bruto bedragen. Behavior Change Group is verplicht het prijzengeld aan te geven bij de Belastingdienst. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven van het prijzengeld als inkomen bij de belastingaangifte. Winnaars committeren door inschrijving aan het meewerken aan de prijsuitreiking en promotie daarvan. Dit omvat bekendmaking van voor- en achternaam en verdere promotie op communicatiekanalen van Behavior Change Group en Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) en eventueel Rijksoverheid.nl. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  2. Per thema worden drie prijzen uitgereikt
   1. 1e prijs: €15.000
   2. 2e prijs: €10.000
   3. 1e prijs: €5.000


Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe met je persoonsgegevens omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Tot slot geven we je alle benodigde informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Waarom worden je gegevens verzameld?

 • Bij inzending door een deelnemer gebruikt Behavior Change Group de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldingslijst.
 • Daarnaast gebruikt Behavior Change Group deze informatie om deelnemers te informeren over de uitslag van de wedstrijd. Alleen persoonsgegevens van de winnaars worden doorgegeven aan Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL).
 • Winnaars mogen door Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) worden benaderd. Bijvoorbeeld voor contact over het verder uitwerken van het idee ten behoeve van het opzetten van een praktijktest.


Wie verwerken je gegevens?

 • Behavior Change Group verwerkt jouw persoonsgegevens.
 • De gegevens van een deelnemer verstrekt Behavior Change Group niet zonder toestemming van de deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft. Behavior Change Group gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en handelt naar de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Alleen persoonsgegevens van de winnaars worden doorgegeven aan Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL).


Hoe lang worden je gegevens opgeslagen?
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Behavior Change Group, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Behavior Change Group bewaart de gegevens tot uiterlijk 6 maanden na het bekendmaken van de winnaars.

Hoe zijn je gegevens beveiligd?
Behavior Change Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gedragsverandering.nl.

Verklaring intellectueel eigendom

 • Wanneer je een inzending aanbiedt, verklaar je door middel van het akkoord gaan met deze voorwaarden, dat alle elementen in het desbetreffende ontwerp bij winst onbeperkt vrij van gebruik zijn voor opdrachtgever. Van de winnende inzendingen blijven de rechten dus bij de opdrachtgever, anders gaan de rechten weer terug naar de deelnemer.
 • Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten buiten de wedstrijd worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen tegen de schender(s) van zijn of haar rechten door zich te wenden tot de officiële instanties aangaande de bescherming van dit intellectuele eigendomsrecht. Opdrachtgever staat hierbuiten en is dus geen partij.


Rechten van opdrachtgever
We behouden het recht voor, maar hebben niet de verplichting om, te allen tijde een wedstrijd, inzending en/of transactie te stoppen en/of de toegang tot de site en services te ontzeggen. Verantwoordelijkheid voor het in goede orde ontvangen van een inzending ligt bij de deelnemer.

Heb je nog vragen?
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je toch nog vragen? Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Behavior Change Group
St. Anthoniusplaats 9
6511 TR Nijmegen
E-mail: info@covidbehaviouralchallenge.nl

Covid Behavioural Challenge

De Covid Behavioural Challenge wordt georganiseerd door Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) en Behavior Change Group. Beide partijen zetten gedragsinzichten in om vooruitgang en verandering in de praktijk te realiseren.

Meer weten? Bekijk de websites 
binnl.nl en gedragsverandering.nl.

Contact

info@covidbehaviouralchallenge.nl

Covid Behavioural Challenge

De Covid Behavioural Challenge wordt georganiseerd door Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) en Behavior Change Group. Beide partijen zetten gedragsinzichten in om vooruitgang en verandering in de praktijk te realiseren.

Meer weten? Bekijk de websites 
binnl.nl en gedragsverandering.nl.